Grup de consum ecològic "El Guaret"

5e congres alimentacio

Dissabte 14 i diumenge 15 de febrer de 2015
Auditori AXA L’Illa Diagonal, Barcelona

Volemalimentsambnutrients, alimentsamb vida, que siguincreatsambconsciència.No volemquímics,tòxics, ialiments queensperjudiquenla salut, inventatsper empresessenseànima.
L’eleccióde compra ésnostra.Podemdecidira quidonemel nostre poder. Volemajudar els petitsproductorsque produeixenalimentsambconsciència, sans, nutritiusiamb vida.
Peraixòidesprés de cincanys de granèxitaportantels coneixements sobrealimentació queensajudenaser lliures, aquestanovaedicióveambla forçad’oferir unasaviesaalimentària quefa querecuperemel poder de decidir, d’escoltar què necessita el cos, de tenirla certesaque el menjar queingeriremésviu iplede nutrients.
Expertsponents, conscientsiambsaviesa

View original post 41 more words